Rozdiely medzi Money S5 a Money S3

Money S3 je ekonomický účtovný softvér, dodávaný v „krabicovej" podobe v niekoľkých výkonnostných variantoch, ktoré sa líšia funkčnosťou a obsiahnutými modulmi. Inštalácia je jednoduchá a spravidla ju vykonáva sám zákazník. Softvér je vhodný pre živnostníkov a menšie firmy, ktoré preferujú jednoduchý systém pre vedenie podvojného alebo jednoduchého účtovníctva.

Money S5 je oproti tomu robustný informačný systém dodávaný na mieru. Naplní požiadavky stredných a väčších spoločností, ktoré kladú dôraz na výkonnosť, komplexné spracovanie dát a na progresívne trendy. Jeho nespornou výhodou je implementácia podľa priania zákazníka - vďaka unifikovanej platforme je prispôsobenie jednoduché a výsledkom pritom je vždy originálne riešenie. Výmena dát prostredníctvom XML dávok prináša maximálnu kompatibilitu s ďalším softvérom.


Podrobný výpis základných rozdielov

Podrobné zmapovanie základných rozdielov nájdete tu. Avšak Money S5 je iný program, ako Money S3 a nejedná sa iba o "vyššiu verziu" - preto článok obsahuje len nepatrný výpis základných rozdielov zahrňujúcich ekonomické moduly.


Nové funkcie a zmeny v ovládaní

 • Zrušenie účtovných rokov – program eviduje iba oddelené agendy, účtovné obdobia rozlišujete pomocou Účtovnej uzávierky, ktorá znemožní nepovolaným osobám v uzavretom období vykonať akékoľvek zmeny.
 • Obdobie platnosti číselných radov – odpadá nutnosť zakladať s každým účtovnýmm rokom nové Číselné rady. Rad má definovanú exspiráciu a môže v každom z období používať iný prefix a čítač.
 • Detailné nastavenie prístupových právPrístupové práva sú určované prostredníctvom Používateľských rolí, ktoré sa jednotlivým používateľom prideľujú. Role riešia prístup do agendy, modulu i jednotlivých zoznamov a skupín, kde sa dá individuálne sprístupniť čítanie, mazanie, pridávanie, opravy a zamykanie záznamov i systém schvaľavania dokladov. Používateľ má teda jasne definovaný rozsah zobrazovaných zoznamov, ich stĺpcov i detailných údajov na kartách, môže mať zobrazené len doklady príslúchajúce k určitému stredisku alebo agende atď.
 • Konfiguračné údaje – v menu nenájdete Nastavenie agendy, Nastavenie účtovného roka ani Používateľské nastavenia. Konfiguračné údaje zadáváte priamo v tých častiach programu, ktorých sa týkajú:
  • Vlastnosti, ktoré sa týkajú celého systému alebo agendy, určíte v Sprievodcovi nastavením programu.
  • Nastavenie zoznamu, všeobecnou konfiguráciou platnou pre celý zoznam (kurzy, schvaľavanie dokladov, kontrola duplicity atď.), jednoducho zobrazíte z pop-up menu vyvolanom na príslušnej položke v Navigátore.
  • Nastavenie skupiny je obdobou Používateľskej konfigurácie – jedná sa o detailné nastavenie automaticky doplňovaných položiek, textov a výpočtov a iných funkcií na kartách zoznamu. Otvoríte ju jednoduchým kliknutím myšou na názve skupiny. Nastavenie skupiny možno volitelne predávať do nižšej úrovne stromčekovej štruktúry skupín alebo preberať z vyššej úrovne.
  • Konfigurácia všetkých zoznamov i skupín sa dá tiež editovať hromadne na karte Nastavenie zoznamov a skupín.
 • Pop-up menu – po stlačení pravého tlačidla myši program ponúkne prehľad funkcií, ktoré na príslušnom mieste možno použiť. Pop-up menu často obsahuje i funkcie, ktoré nenájdete na nástrojovej liště, alebo ktoré by ste v menu museli zložite vyhľadávať – príkladom je už spomínané Nastavenie zoznamu. Ponuka sa líši podľa miesta, v ktorom ste ju vyvolali – iné možnosti ponúka v záhlaví stĺpca zoznamu a iné na položkách zoznamu atď.
 • Nové položky hlavného menu – v Hlavnom menu programu pribudli Zoznamy, CenníkyAdministrácia. Zoznamy poznáte ako submenu v ponuke Nástroje Money S3 a Administrácia združuje nové funkcie s niektorými funkciami, ktoré v Money S3 obsahuje Nastavenie (prístupové práva, automatické akcie) a Agenda (výmena dát, zálohovanie). Cenníky sú po novom oddelené od Skladov.
 • Zoznamy – prehľad všetkých pomocných zoznamov je po novom členený do skupín a ponúka rad nových položiek: Pripojené dokumenty, Jednotky, Veličiny, Spôsob platby, Spôsob dopravy, Kraje, Regióny, Bankové poplatky, Platobné tituly, Registráciu k DPH, Zaokrúhlenie (možno definovať i neštandardný spôsob zaokrúhľovania, napr. na "baťovské" ceny zakončené číslicou 9), Sadzby DPH (s určeným obdobím platnosti) atď.
 • Práva používateľa – používateľ si v menu môže Zobraziť práva používateľa, tj. zistiť, ktoré časti programu má vzhľadom k prístupovým právam dostupné.

Práca so zoznamom

 • Skupiny zoznamu – prehľad skupín každého zoznamu je v Money S5 umiestnený pod Navigátorom a skupiny možno štruktúrovať do ľubovoľného množstva podriadených úrovní (stromčeková štruktúra). Pracujete s nimi pomocou pop-up menu a na ich kartách zadávate potrebné údaje, ktoré chcete automaticky dosadzovať do položiek zoznamu – v podstate ide o kombináciu Používateľskej konfigurácieTypov dokladov z Money S3.
 • Zobrazenie detailov – pod zoznamom možno zobrazovať Detaily k položke pod kurzorom, tj. needitovateľný prehľad najdôležitějších údajov o karte vrátane histórie akcií a pripojených dokumentov.
 • Filtre – sú v Money S5 celkom nové. K tzv. Jednoduchým filtrom, ktoré poznáte z Money S3, bola pre náročnejších používateľov pridaná možnosť individuálne definovať podmienky a vzťah medzi nimi (a zároveň/alebo) v Pokročilých filtroch. Filtre sa vzťahujú vždy k agende a možno ich pomocou stromčekovej štruktúry členiť do logických skupín, ktorých výberom a vhodnou kombináciou dokážete filtrovať i veľmi úzky okruh položiek.
 • Tlačový náhľad a export – pre pohodlnejšiu tvorbu tlačových zostáv je v každom zozname i tlačidlo pre Náhľad, ktoré otvorí zostavu priamo v režime náhľadu. S náhľadom sa dá ďalej pracovať – môžete v ňom vyhľadávať údaje či zmeniť pozadie, naviac ho možno exportovať do ľubovoľného formátu elektronického dokumentu, poslať e-mailom a samozrejme i vytlačiť s možnosťou vybrať si tlačiareň.
 • Práca so zoznamami – je v Money S5 celkom nová, predovšetkým práca so stĺpcami zoznamu:
  • Bunka – označiť sa dá nielen celý záznam (riadok zoznamu), ale i jeho konkrétna položka. Označená bunka je v rámci riadka odlíšená farebne, dá sa kopírovať alebo nahradiť a je možné podľa nej vyhľadať podobný záznam.
  • Rýchle hľadanie – funkcia využíva možnosti označenej bunky. Na klávesnici stačí zapísať počiatočné znaky textu, ktorý chcete v stĺpci, v ktorom je označená bunka, nájsť. Aktivujete tak filter, ktorý obmedzí zoznam na záznamy začínajúce hľadaným textom. Ak presuniete kurzor do inej bunky a použijete klávesovú skratku Ctrl + G, spustíte funkciu rýchleho vyhľadávania pre ďalší stĺpec.
  • Vyhľadať identickú bunku – možno pomocou klávesovej skratky Ctrl + H, obsah aktívnej bunky môžete pomocou skratky Ctrl + C kopírovať.
  • Fulltextové vyhľadávanie – spustíte prostredníctvom tlačidla Hľadať, text sa tak dá hľadať naprieč celým zoznamom (vo všetkých alebo vo vybraných stĺpcoch), a to nielen ako počiatočné znaky bunky (text nimi môže končiť alebo ich obsahovať).
  • Zobraziť horizontálny posuvník – v prípade, že zobrazenie posuvníka zakážete, vidíte v zoznamoch vždy všetky stĺpce bez ohľadu na ich počet.
  • Zamykanie stĺpcov – dá sa uzamknúť poloha ľubovoľného počtu stĺpcov na ľavej strane zoznamu. Táto funkcia je výhodná predovšetkým v prípade, kedy používate horizontálny posuvník – zamknuté stĺpce zostávajú na mieste, posúvate iba odomknuté.
  • Triedenie stĺpcov – kliknutím na záhlavie stĺpca zoznam podľa tohto stĺpca zotriedete (bez toho aby ste menili polohu stĺpca), prostredníctvom klávesu Shift možno triedenie rozšíriť i na ďalšie stĺpce.
  • Používateľské stĺpce – v zoznamoch možno pridávať vlastné Používateľské stĺpce, ktoré slúžia k evidencii údajov, ktoré program vo svojej základnej podobe neobsahuje. Používateľské premenné vo zvolenej podobe (text, dátum, číslo, logická hodnota) potom obsahuje každá karta zoznamu a dá sa podľa nich filtrovať, triediť i vyhľadávať.
  • Označenie záznamov – označenie možno invertovať klávesom * na numerickej klávesnici a nová je i možnosť označiť všetky záznamy v zozname klávesom +.
  • Súčet – v stĺpci, ktorý obsahuje číselné hodnoty (finančné čiastky), pomocou tlačidla Súčet zistíte rýchlu štatistiku: priemernú, maximálnu a minimálnu cenu a celkový súčet čiastok v stĺpci. Tieto údaje sa týkajú vždy len zobrazených položiek, funkcia je teda výhodná v súvislosti s filtrovaním.

Práca s kartou

 • Rýchle doplnenie kolónky – ak začnete vypisovať pole, ktoré ide doplniť výberom zo zoznamu (je pri ňom tlačidlo „tri bodky“), program rozbalí roletovú ponuku s prvými desiatimi položkami výberového zoznamu, ktoré vyhovujú zadanému textu.
 • Kontrola na internete – niektoré polia majú názov zapísaný v podobe internetového odkazu. Kliknutím na neho otvoríte Internet Explorer na stránke, na ktorej môžete vykonať kontrolu zadaného údaja – napr. na Adresnej karte sa klinutím na Názov alebo IČO dostanete na Obchdoný register, adresu Ulice si môžete vyhľadať na mape atď.
 • Pripojenie dokumentu – možno uskutočniť priamo na editovanej karte.

Doklady

 • Rozpracované doklady – doklad môže byť uložený vo dvoch fázach: RozpracovanéAktívne. Ak doklad uložíte ako Koncept, navediete ho do fáze Rozpracované, v ktorej nie je zaúčtovaný a nemožno ho uhradiť. Až zrušením príznaku Koncept ho prevediete do Aktívnej fázy a uložíte ako normálny doklad so všetkými príslušnými väzbami a úkonmi.
 • Schvaľovanie a účtovanie dokladov – voliteľný kontrolný systém viazaný na prístupové práva. Každý doklad je možné individuálne schváliť alebo zaúčtovať, a to pomocou voľby Spracovanie dokladu, ktorú otvoríte z pop-up menu. Uloženie dokladu je tak oddelené od jeho zaúčtovania a tiež od schopnosti ďalšieho spracovania (napr. uhradenia). Pokiaľ nepotrebujete proces kontrolovať, možno pre celý systém alebo individuálne pre jednotlivé zoznamy nastaviť Automatické zaúčtovanie dokladovAutomatické schvalovanie dokladov.
 • Kopírovanie – oproti Money S3 sa pri kopírovaní dokladu prenesú do nového dokladu presne všetky údaje z pôvodného, bez ohľadu na druh dokladu. Pre používateľov, ktorí boli zvyknutí si uľahčiť prácu s vyplňovaním opakovaných údajov pomocou kopírovania, je v tomto systéme výhodnejšie používať nastavenie v Skupinách.
 • Rozúčtovanie položiek – položky už nerozlišujete ako NormálneRozúčtovacie, ale na každej položke si vyberiete, či ju budete účtovať pomocou Predkontácie, alebo ju rozúčtujete na strany MD a D.
 • Kurzový rozdiel je súčasťou úhrady – program teda pri úhradách dokladov v cudzích menách nevytvára interné doklady na kurzové rozdiely.
 • Informácie o platbách dokladu – karty dokladov obsahujú vedľa zoznamu položiek i záložky so Zaúčtovaním, ÚhradamiOdpočtami záloh. Tieto údaje sa zobrazia tiež v režime Detailov k položke v zozname dokladov.
 • Stav bankových účtov a pokladníc – na každom doklade si v kolónke Bankový účet alebo Pokladnica môžete zobraziť kartu vybranej pokladnice alebo bankového účtu a v záložke Stav nájdete informáciu o aktuálnom stave financií.
 • Zálohové doklady – v Money S5 sa zálohové doklady neúčtujú.

Účtovníctvo

 • Predkontácie obsahujú zoznam položiek zaúčtovania – na týchto položkách definujete dvojicu účtov MD, D a vyberáte typ ceny (základy a dane podľa sadzieb DPH, celková čiastka). Každá Predkontácia teda obsahuje iba potrebný počet účtov a súčasne je možné podľa potreby definovať ľubovoľné ďalšie zaúčtovanie.
 • Kontá DPH – zoznam DPH obsahuje rad ďalších informácií o registrácii, období platnosti a aktuálnom stave konta (celkové príjmy, výdaje, zostatok a iné.).
 • Priamy import kurzových lístkov – program využíva schopnosti Národnej banky Slovenska priamo do účtovníctva importovať Kurzové lístky, a to i pre cudzie meny. Možno evidovať i krížové kurzy cudzích mien a denominácie.
 • Bankové výpisyBankové doklady boli nahradené Bankovými výpismi, ktoré umožňujú evidovať príjmy i výdaje na jednom doklade a ktoré sa dajú načítať prostredníctvom homebankingu priamo z banky.
 • Pohľadávky a záväzky – ponuka obsahuje samostatné zoznamy Prijatých zálohPoskytnutých záloh, saldo partnerských firiem zistíte v zozname PohľadávokZáväzkov a priamou voľbou možno vytvárať Vzájemné zápočty.
 • Hierarchické členenie kontrolinguStrediská, ZákazkyČinnosti sa po novom dajú členiť do stromčekovej štruktúry. Volitelne potom možno vyhodnocovať údaje pre každý záznam zvlášť, alebo pre záznam a všetky jeho podriadené záznamy, iba pre podriadené záznamy atď.

Fakturácia

 • Zálohové faktúry – v samostatných zoznamoch evidujete Zálohové faktúry vydanéZálohové faktúry prijaté.
 • Výber tovaru do položky – ak pridávate na doklad novú položku výberom, možno ju volitelne vybrať zo skladu, katalógu alebo cenníka.
 • Tlačová zostava o prehľade predaje – poskytne okamžitú informáciu o predaji tovaru konkrétnemu odberateľovi alebo skupine odberateľov s možnosťou vymedziť časový úsek, druh pohybu, sklad atď.

Adresár

 • Systém nadradených firiem – každej Adresnej karte možno priradiť Nadradenú firmu. Môžete tak vytvoriť napr. štruktúru pobočiek, ktoré sa dajú vyhodnocovať samostatne alebo ako jeden celok.
 • Regionálne členenie – vďaka zemepisným zoznamom možno spracovať obchodné výsledky podľa krajov alebo regiónov.
 • Obchod – partnerom môžete v záložke Obchod nastaviť rad obchodných podmienok – spôsob výberu ceny, primárne účty pre pohľadávky, záväzky a zálohy, splatnosť, zľavy, cenníky, cenové hladiny atď.

Majetok

 • Viac odpisových plánov – okrem daňových a účtovných odpisov možno zvoliť i ďalšie odpisové plány, ktoré sa medzi sebou dajú navzájom porovnávať a je tak možné vybrať najvýhodnější spôsob odpisovania.
 • Vlastné definície odpisových plánov – odpisovanie majetku je možné definovať individuálne (napr. pre zahraničnú legislatívu) a následne použiť automatickú tvorbu odpisových plánov s možnosťou hromadnej tvorby pohybov a ich zaúčtovania.

Sklady

 • Katalóg – základom skladov je Katalóg, prehľadná evidencia všetkých produktov a služieb, s ktorými firma pracuje (materiál, tovar, výrobky, obaly, služby, výkony, poplatky atď.). Katalógová karta obsahuje všetky informácie o produkte a skladové karty sa vytvárajú výberom z katalógu – je tak ošetrené duplicitné zadávanie skladových zásob.
 • Varianty – pomocou väzieb medzi položkami katalógu je možné evidovať viac variantov rovnakej karty katalógu (rôzne veľkosti, farby, prevedenie, akosť atď.).
 • Jednotky – katalógová karta môže používať viac merných jednotiek s definovaným prepočtom na základnú jednotku. Pri vystavovaní obchodných dokladov sa potom dá zadať množstvo v ľubovoľnej mernej jednotke.
 • Rozmery – k položkám katalógu možno priraďovať ľubovoľné rozmery (dĺžku, hmotnosť, objem) a ďalšie používateľsky definované parametre a ďalej s nimi pracovať.
 • Evidencia partnerov – v samostatných záložkách dodávateľov a odberateľov sa pri položke katalógu zaznamenávajú individuálne dodacie podmienky pre jednotlivých partnerov a špecifické dodávateľské a odberateľské kódy a názvy.
 • Alternatívy – tovar môže mať určenú Alternatívu alebo Náhradu, ktorú program ponúkne pri absencii tovaru v sklade.
 • Náklady – pri príjme vstupuje do ceny zásob okrem vlastnej ceny obstarania (nákupná cena) tiež hodnota nákladov, ktoré súvisia s obstaraním zásob (doprava, ďalšie poplatky, clá atď.).

Cenníky

 • Samostatná evidencia – cenníky sa evidujú oddelene od skladov. Definujú sa ako odberateľské alebo dodávateľské.
 • Tvorba cenníkov – štruktúru nového cenníka je možné prebrať zo skladu, katalógu alebo iného cenníka. Jednoduchou zmenou parametrov možno z existujúcich cenníkov vytvoriť sezónne alebo akčné cenníky s vymedzenou dobou platnosti a tiež možno digitálne načítať cudzie cenníky (dodávateľské, konkurenčné atď.).
 • Tvorba cien – pri konštrukcii cien v cenníku sa dá vychádzať z nákupnej alebo skladovej ceny, prípadne z ceny rovnakej položky v inom cenníku, a iba zadať zmenu (prirážku alebo zľavu v percentách, násobenie koeficientom, pripočítanie či odpočítanie hodnoty atď.).
 • Cenové hladiny – výpočet ceny pre cenové hladiny na položke cenníka sa môže odvíjať od základnej ceny tejto položky, alebo od ľubovoľnej ceny v akomkoľvek inom cenníku.
 • Synchronizácia – kedykoľvek možno synchronizovať štruktúru alebo ceny cenníka podľa zdrojového vzoru (iného cenníka, skladu alebo katalógu).