Majetok: modul informačného systému Money S5

Money S5 umožňuje komplexnú evidenciu majetku spoločnosti.

Jej súčasťou je i priradenie (umiestnenie) majetku. Je možné špecifikovať jednotlivé pracovisko a tak majetok umiestňovať v nadväznosti na územnú i organizačnú štruktúru podniku. K dispozícii sú zoznamy aktuálneho umiestnenia i pohybu majetku v čase, je možné tiež zobraziť zoznam majetku pre konkrétnu lokalitu (pracovisko) v súčasnosti i minulosti.

Majetok, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti, je možné rozdeliť na dlhodobý a drobný majetok. Okrem neho je možné evidovať i majetok lízingový.

Dlhodobý majetok

Podstatnou vecou pri evidencii majetku je možnosť odpisu ceny za jednotku času. Okrem daňových a účtovných odpisov sa dá zvoliť neobmedzený počet ďalších odpisových plánov. Je možné definovať ľubovoľný algoritmus výpočtu odpisov. Štandardnou súčasťou programu sú metódy lineárneho a zrýchleného daňového odpisovania podľa tuzemskej legislatívy, so zohľadnením odlišného algoritmu po technickom zhodnotení majetku. Je možné vygenerovať ľubovoľný odpisový plán.

Podporovaný je i spôsob odpisu podľa skutočnej spotreby kapacity majetku, v závislosti na ľubovoľnej jednotke.

Odpisovať je možné paralelne viacerými spôsobmi a rozdiely vzniknuté iným legislatívnym štandardom potom vzájomne porovnávať a vyhodnocovať.

Lízingový majetok

Pri lízingovom majetku sa dá vygenerovať splátkový kalendár, na základe ktorého je možné pravidelné generovanie záväzkových dokladov pre jednotlivé splátky. Súčasťou je spracovanie DPH a daňových nákladov zo splátok lízingového majetku.

Money S5 je v súčasnosti otvorené ďalším sériovo dodávaným nadstavbám nad bežný rámec. Jedná sa hlavne o moduly pre evidenciu miezd, pre internetový predaj a pre riadenie zákazníckych vzťahov.


majetek