Zoznámte sa s Money S3 - Skladové hospodárstvo a objednávky

Sklady, skladové skupiny a kmeňové karty

Skladové hospodárstvo v Money S3 podporuje vedenie neobmedzeného množstva skladov. Tieto je možné ďalej deliť na skladové skupiny, ktoré umožňujú rýchlu orientáciu v často rozsiahlych zoznamoch tovaru. Jednoduchý prevod skladových kariet medzi skladmi potom umožňuje aparát kmeňových kariet. Vlastných skladových kariet môže byť voliteľne až päť typov: bežná jednoduchá karta, služba (napr. poštovné, balné - neevidujete počet merných jednotiek) a ďalej karty zložené z viacerých iných skladových kariet - sada a komplet. Posledným typom skladovej karty je výrobok. V podvojnom účtovníctve dokáže Money S3 spracovávať sklady metódou A (priebežné zachytenie pohybu zásob) aj metódou B (účtovanie výdajov na obstaranie zásob do nákladov).

Práca s cenami, cenové hladiny

V skladových kartách vediete nákupné a obstarávacie ceny (pomocou váženého priemeru alebo pomocou dodávok). Pre predajné ceny môžete viesť neobmedzený počet tzv. cenových hladín, pričom k jednotlivej skladovej karte ich môžete priradiť až desať - jednu základnú a deväť dealerských. V každej cenovej hladine je základná cena a až štyri množstevné zľavy. Zľava môže byť aj adresná (priradená konkrétnemu partnerovi); obidva typy zliav je možné vzájomne kombinovať.  

sklad 2

Evidencia výrobných čísel a dodávok

V jednoduchých skladových kartách a výrobkoch je možné zvoliť evidenciu výrobných čísiel (systém bude vyžadovať vloženie výrobného čísla pri naskladnení aj predaji), evidencia dodávok zabezpečí, že pri každom príjme tovaru budú vedené nákupné a obstarávacie ceny, dátum nákupu, exspirácie a ďaľšie. Pri predaji si potom podľa týchto kritérií zvolíte, ktorý tovar chcete vyskladniť najskôr (FIFO metóda, predaj z  najstarších dodávok - blížiaca sa exspirácia atď.).

Skladové doklady a inventúry

Zoznam všetkých vytvorených skladových dokladov (predajky, príjemky, výdajky, prevodky, výrobky, prijaté a vystavené dodacie listy) je možné spätne prohliadať, tlačiť, filtrovať a opravovať. Podobne ako vo fakturácii aj tu s výhodou využijete vopred pripravené typy skladových dokladov, ktoré vám automatickým doplnením zadaných položiek výrazne uľahčujú prácu.

sklad 3Aparát skladových inventúr v Money S3 umožňuje zaznamenať inventárne stavy (fyzicky zistené stavy zásob pri inventúre), vyhodnotiť a zaúčtovať rozdiely medzi evidenčným a inventárnym stavom, zrovnať evidenčný stav zásob tak, aby súhlasil s inventárnym stavom a registrovať rôzne štrukturovane dlouhodobé prehľady (podľa účelu inventúry, skladu, druhu zásob atď.).

Skladové prehľadové zostavy

Okrem sady bežných tlačových výstupov (prehľady, zoznamy dokladov, inventúry, pod/nad/limitné stavy) môžete v skladových prehľadových zostavách sledovať obraty tovaru podľa mnohých kritérií (obrat podľa skladov, zásob, predajcov, odberateľov, stredísk...) a každú z týchto zostáv ešte detailne filtrovať a triediť.

Hromadné operácie

Umožňujú vykonať: zmenu cien celej vybranej skupiny zásob, vzájomné zámeny skladových kariet, hromadnú zmenu sadzby DPH pre nákup a predaj a tiež prepočet obstarávacích cien zásob, ktorý slúži ku kontrole správnosti ocenenia skladu (hlavne v prípade, kedy máte sklad ocenený váženým priemerom a kvôli správnemu výpočtu nesmú byť zásoby vydávané do záporu, alebo za nulovú obstarávaciu cenu).

Dopyty - ponuky - objednávky

Na práci so skladmi priamo nadväzuje objednávkový systém. Ten podporuje celý cyklus dopyt-ponuka-objednávka (vydaná aj prijatá), pričom každý z týchto dokladov môže obsahovať konkrétne skladové položky, vrátane ich rezervácií. Jednotlivé doklady aj s položkami je potom možné prenášať do faktúr vrátane automatického vygenerovania zodpovedajúcich dokladov.