Zoznámte sa s Money S3 - Využitie prenosných terminálov

Money S3 - prvý krok k využitiu externých zariadení pre automatický výdaj zo skladu

V tomto produkte je umožnené použiť externé pamäťová zariadenia (PDA, dátové terminály, registračné pokladnice atď.), alebo externé aplikácie na PC, umožňujúce predaj alebo výdaj zo skladu a následný automatický import do predajky alebo dodacieho listu vystaveného a následne faktúry vystavenej.

Money S3 umožňuje:

  • export všetkých skladov, jedného skladu alebo vybraných položiek do externého zariadenia
  • import predaných položiek do Predajky
  • import vydaných položiek do Dodacieho listu vystaveného

Možné využitie v praxi

Výdaj/predaj vo veľkosklade alebo veľkoobchode

Zákazník prechádza so skladníkom skladom (velkoobchodom) a snímá čiarový kód tovaru so zadaním počtu kusov (balení), ktoré sa má vydať. Tento tovar je potom automaticky načítaný do dodacieho listu vystaveného príp. do faktúry vystavenej.

Výdaj/predaj mobilných predajcov

Mobilný predajca (vodič rozvozového automobilu) má možnosť kombinovať predaj za hotové s výdajom na dodací list na konkrétneho zákazníka. Po návrate na centrálu sa vykoná automatické načítanie predajov do predajky a výdajov do dodacích listov vystavených.