Zoznámte sa s Money S3 - Podvojné účtovníctvo

Predkontácie

Pomocou predkontácií je možné priamo určiť kam budú jednotlivé doklady či položky dokladov na základe úhrad zaúčtované v účtovnom denníku. 

 

Účtová osnova

 pu 1

Pomocou našej prednastavenej účtovej osnovy je možné začať okamžite účtovať a využívať aj všetky tlačové zostavy, ktoré sa odkazujú na účtovú osnovu. Účtová osnova je celkom voliteľne editovateľná užívateľom (šesťmiestne číslo účtu, posledné tri miesta analytické členenie), čo umožňuje upravenie účtovej osnovy presne na mieru používateľa. 

 

Saldo

Pomocou zostavy salda je možné bez problémov kontrolovať stav záväzkov a pohľadávok - ich plné uhradenie. Tlačová zostava salda je závislá na párovacom symbole, IČO a variabilnom symbole dokladov.

 

Účtovný denník

 

Jedna z najdôležitejších databáz účtovníctva. Jednotlivé záznamy uvedené v účtovnom denníku je možné ďalej rozúčtovávať alebo preúčtovávať a to priamo v účtovnom denníku. Ďalej je možné priamo z účtovného denníka jednoduchým kliknutím na tlačidlo Zdroj zistiť zdrojový doklad záznamu denníka a tento doklad prípadne rovno podľa potreby opraviť.

 

Interné doklady

 

Interné doklady slúžia pre zaúčtovanie vnútrofiremných operácií, akými sú napríklad kurzové rozdiely pri zaúčtovaní cudzomenných dokladov, vzájomné zápočty dokladov a ďalšie.

 

Banka, pokladnica

Je možné viesť ľubovoľný počet bankových účtov či pokladníc v rôznych menách pre úhrady dokladov a ďaľšie peňažné operácie. Pomocou špeciálnej funkcie homebanking je možné vykonávať platobné príkazy priamo do banky a spätne výpis z banky jednoduchým spôsobom rovno zaúčtovať bez nutnosti ručného prepisovania dokladov do Money S3.

 

Záväzky, pohľadávky

Pokiaľ nepoužíváte modul fakturácie a aj napriek tomu potrebujete mať prehľad o záväzkoch a pohľadávkach, potom stačí priamo v Money S3 vytvoriť záväzkový či pohľadávkový doklad, s ktorým je možné pracovať obdobne ako s faktúrou. Tieto doklady sa používajú hlavne pri účtovaní miezd, lízingových splátok, poistení atď.

 pu 2

 

Daň z pridanej hodnoty

Platitelia dane z pridanej hodnoty ocenia možnosť priamej tlače do origináleho tlačiva Daňového priznania z Money S3 a to vo formáte zostavy, ktorý sa za normálnych podmienok vyplňuje ručne. Pokročilejšiou možnosťou je využitie prepojenia nadstavbu TaxEdit - pomocou ktorej na farebnej tlačiarni vytlačíte aj originálne tlačivo priznania k DPH, podľa našich skúseností akceptované daňovými úradmi. 

 

Aparát kontroly úhrad

Táto prepracovaná sada funkcií vám prehľadne zobrazí zoznam upomienkovateľných pohľadávok a ich tlač vrátane doplnenia individuálnych textov pre prvú, druhú a poslednú upomienku. Spracovávať môžete aj penalizovateľné pohľadávky. Nechýbajú ani prehľady dlžníkov a veriteľov.

 

Účtovné tlačové zostavy a prehľadové zostavy

 ju pu 3

Väčšina používateľov potrebuje okrem štandardných výkazov a tlačových zostáv (hlavná kniha, obratová predvaha, súvahy za obdobie, výsledovky, Cash Flow) ešte špeciálne zostavy, ktoré mu napríklad ukážu obrat tovaru podľa jednotlivých odberateľov, alebo prehľadovosť podľa materiálu na sklade. K týmto účelom slúžia prehľadové zostavy v programe Money S3 vrátane grafických výstupov.

 

Uzávierkové operácie - uzatvorenie roka, počiatočné stavy

Každý rok či už kalendárny alebo účtovný je potrebné raz ročne uzatvoriť a účtovné pohyby a neuhradené doklady "previesť" do roka nasledujúceho. K tomuto účelu slúžia Uzávierkové operácie, ktoré okrem už zmienených funkcií napríklad automaticky prevedú a založia do nového účtovného roka všetky bankové účty a pokladnice, tak ako boli nadefinované v roku predchádzajúcom. A to vrátane skratky, názvu a všetkých definícií, okrem počiatočného stavu. Samozrejmosťou je tiež prevedenie Salda - neuhradených záväzkov a pohľadávok do nového roka. Ďalej pokiaľ práve začínate účtovať v programe Money S3, je možné pomocou týchto operácií jednoducho ručne naviesť počiatočné stavy účtovného denníka, salda a DPH. 

 

Číselné rady a zoznamy

Pre automatické číslovanie všetkých typov dokladov môžete použiť rozsiahle zoznamy číselných rád. Je možné si navoliť samostatné číselné rady pre jednotlivé typy dokladov. Okrem číselných radov máte k dispozícii aj ďaľšie užitočné zoznamy - medzi najdôležitejšie patria strediská, zákazky a činnosti. Pretože tieto položky môžete zadať na väčšinu dokladov, môžete podľa nich tiež filtrovať a tlačiť takmer vo všetkých prehľadoch.