Zoznámte sa s Money S3 - Jednoduché účtovníctvo

Predkontácie

Pomocou predkontácií je možné priamo určiť kam budú jednotlivé doklady či položky dokladov na základe úhrad zaúčtované v peňažnom denníku.

 

Peňažný denník

 ju 1

Peňažný denník, ktorý presne odpovedá svojej tlačovej podobe, obsahuje všetky údaje z pokladníc a bánk a zúčtovávajú sa v ňom všetky príjmy a výdaje. Jednotlivé záznamy uvedené v peňažnom denníku je možné priamo v ňom ďalej rozúčtovávať alebo preúčtovávať. Ďalej je možné z účtovného denníku jednoduchým kliknutím na tlačítko Zdroj zistiť zdrojový doklad záznamu denníka a tento doklad prípadne opraviť podľa potreby. A z neho priamo vidieť a podľa potreby upraviť aj hradiaci doklad.

 

Banka, pokladnica

Je možné viesť ľubovoľný počet bankových účtov či pokladníc v rôznych menách pre úhrady dokladov a ďaľšie peňažné operácie. Pomocou špeciálnej funkcie homebanking je možné vykonávať platobné príkazy priamo do banky a spätne výpis z banky jednoduchým spôsobom rovno zaúčtovať bez nutnosti ručného prepisovania dokladov do Money S3.

 ju 2

 

Daň z pridanej hodnoty

 

Platitelia dane z pridanej hodnoty ocenia možnosť priamej tlače Daňového priznania z Money S3 a to vo formáte zostavy vrátane poučenia, ktorý sa za normálnych podmienok vyplňuje ručne a musí si ho každý platiteľ vyzdvihnúť na finančnom úrade. Táto priama tlač má ďalej výhodu v tom, že je právoplatným uznávaným tlačivom finančného úradu a užívateľom tak odpadá nutnosť ručného vyplňovania.

 

Aparát kontroly úhrad

Táto prepracovaná sada funkcií vám prehľadne zobrazí zoznam upomienkovateľných pohľadávok a ich tlač vrátane doplnenia individuálných textov pre prvú, druhú a poslednú upomienku. Spracovávať môžete aj penalizovateľné pohľadávky. Nechýbajú ani prehľady dlžníkov a veriteľov. 

 

Účtovné tlačové zostavy a prehľadové zostavy

 ju pu 3

Väčšina používateľov potrebuje okrem štandardných výkazov a tlačových zostáv (priznanie k DPH, peňažný denník, výkaz príjmov a výdajov..., stav záväzkov a pohľadávok ku dňu) ešte špeciálne zostavy, ktoré mu napríklad ukážu obrat tovaru podľa jednotlivých odberateľov, alebo prehľadovosť podľa materiálu na sklade. K týmto účelom slúžia prehľadové zostavy v programe Money S3 vrátane grafických výstupov.

 

Uzávierkové operácie - uzatvorenie roka, počiatočné stavy

Každý rok či už kalendárny alebo účtovný je potrebné raz ročne uzatvoriť a účtovné pohyby a neuhradené doklady "previesť" do roka nasledujúceho. K tomuto účelu slúžia Uzávierkové operácie, ktoré okrem už zmienených funkcií napríklad automaticky prevedú a založia do nového účtovného roka všetky bankové účty a pokladnice, tak ako boli nadefinované v roku predchádzajúcom. A to vrátane skratky, názvu a všetkých definícií, okrem počiatočného stavu. Samozrejmosťou je tiež prevedenie neuhradených záväzkov a pohľadávok do nového roka. Ďalej pokiaľ práve začínate účtovať v programe Money S3, je možné pomocou týchto operácií jednoducho ručne naviesť počiatočné stavy peňažného denníka a DPH.

 

Číselné rady a zoznamy

Pre automatické číslovanie všetkých typov dokladov môžete použiť rozsiahle zoznamy číselných rád. Je možné si navoliť samostatné číselné rady pre jednotlivé typy dokladov. Okrem číselných radov máte k dispozícii aj ďaľšie užitočné zoznamy - medzi najdôležitejšie patria strediská, zákazky a činnosti. Pretože tieto položky môžete zadať na väčšinu dokladov, môžete podľa nich tiež filtrovať a tlačiť takmer vo všetkých prehľadoch.