Zoznámte sa s Money S3 - Aktívne saldo

Jednoduchšie „čistenie salda" - operatívne riešenie saldokontných zápisov

Funkcia Aktívne saldo umožňuje operatívne riešenie saldkontných zápisov, t. j. úpravy prvotných dokladov v podvojnom účtovníctve tak, aby práca účtovníčky na tzv. „čistení salda" bola efektívna a podstatne jednoduchšia.

V novom zozname sa používateľov v prehľadnej forme zobrazí aktuálne saldo vrátane agregačných premenných (účet, IČO, párovací symbol) a konkrétnych zaúčtovaní dokladov na tieto premenné. Priamo zo zoznamu je možné meniť i zdrojové doklady a ich úhrady a zaúčtovanie, zoznam na tieto zmeny automaticky reaguje. Používateľ si môže vybrať konfiguráciu zoznamu alebo nastaviť ľubovoľnú vlastnú, do ktorej je možné zahrnúť aj ostatné premenné účtovného denníka ako sú stredisko, zákazka, činnosť, dátum.

Aktívne saldo

Výhody aktívneho salda v kocke

  • Aktívne saldo niekoľkokrát zrýchľuje štandardnú činnosť na tzv. „čistení salda" a u väčších firiem ušetrí mesačne 2 -3 dni práce účtovníka. 
  • Manažérom a účtovníkom poskytuje nové analytické informácie z účtovného denníka aj za viac účtovných rokov súčasne.
  • Modul je dátovou kockou nad účtovným denníkom a jednotlivé agregačné úrovne sú zobrazené v prehľadom zozname. 
  • Poskytuje tlačové výstupy vrátane grafom a exportov celého zoznamu do Excelu v ľubovoľných úrovniach a prehľadne a pohodlne zobrazí jednotlivé agregačné úrovne - zvolenej konfigurácie podľa vybraných premenných (účet, IČO, párovací symbol, dátum, stredisko, zákazka, činnosť).

Praktické skúsenosti s Aktívnym saldom 

„Aktívne saldo, nový modul Money S3, naplnil moju predstavu o modernom a pokrokovom účtovníctve, ktoré šetrí čas i nervy svojich používateľov. Základná ekonomická operácia zisťovania salda, teda stavu záväzkov, pohľadávok a ich uhradenie, zaberala až príliš mnoho času aj preto, že naša spoločnosť GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., spracováva pomerne rozsiahlu agendu s množstvom účtov a obchodných partnerov. Celý proces predtým vyzeral tak, že som si vytlačil zostavu Salda, ktorá automaticky spárovala k sebe patriace položky a zobrazila výsledný Stav konta danej spoločnosti. Už samotná tlač niekoľko desiatok stránok nebola príjemná, potom naviac nasledovalo ručné prepisovanie, oprava nesprávne zadaných variabilných symbolov, škrtanie ceruzkou a ďalšie zdĺhavé opravy. Potom bolo nutné zadať všetko späť do systému ... a postup opakovať stále dokola až do tej doby, až bola zostava konečne v poriadku. Obyčajné saldo síce šetrí prácu, ale je veľmi náročné na čas a dôkladnosť,  každá nepozornosť oddiali výsledok minimálne o jeden výtlačok Salda naviac."

„Aktívne saldo oproti tomu funguje on- line v reálnom čase. Na monitore počítača priebežne vidím spárované symboly a účty a prechádzam ich ako bežný zoznam. Akonáhle objavím chybu, ihneď ju môžem opraviť v zaúčtovaní alebo priamo na konkrétnom doklade, vrátane možnosti meniť úhrady dokladu - Money S3 automaticky tieto zmeny premietne do zoznamu Aktívneho salda. Predstava, že by som aj dnes mal naďalej pracovať iba so štandardným modulom Salda, mi už pripadá úplne nereálna.

„Aktívne saldo mi naviac umožňuje získavať analytické informácie z viacerých účtovných rokov naraz, bez toho, aby som sa musel prepínať medzi jednotlivými rokmi príslušnej agendy (typicky napríklad ziskovosť zákaziek cez viacero účtovných rokov a možnosť členenia podľa dátumových intervalov - týždeň, mesiac, štvrťrok a pod.). Tieto analytické informácie je možné získavať pre ľubovoľnú kombináciu nasledujúcich premenných účtovného denníka: účet,  IČO, párovací symbol, dátum, stredisko, zákazka, činnosť."

„Osobne si myslím, že Aktívne saldo tak šetrí čas nielen účtovníkom, ale môže byť veľmi dobrým nástrojom, i pre manažérov a obchodných riaditeľov. Samozrejmosťou sú tlačové výstupy a možnosti exportu do formátu Excel pre prípadné ďalšie spracovanie používateľom. Zmieňované funkcie sú všestranne uplatniteľné, rovnako ako prehľad o solventnosti jednotlivých obchodných partnerov."

„Aktívne saldo by podľa mňa malo byť súčasťou ekonomického systému každej väčšej spoločnosti s náročnejšou účtovnou agendou."

Ing. Tomáš Tehlár, riaditeľ účtovnej a daňovej spoločnosti GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Všeobecné zostavy

Neoddeliteľnou súčasťou Aktívneho salda je i modul Všeobecných zostáv, ktorý umožňuje v podstate ľubovoľný pohľad na dáta účtovného denníka podľa najrôznejších kritérií a ich zobrazenie vo forme grafu a exportu do Excelu. Zostava je umiestnená v menu Účtovníctvo/Tlačové zostavy a pracujete s ňou pomocou štandardného Sprievodcu.

Výstup v plnej miere využíva aparát Aktívneho salda a umožňuje tlačiť akúkoľvek konfiguráciu, ktorá sa nastaví a uloží priamo v sprievodcovi. Zadané konfigurácie sa ukladajú oddelene od konfigurácie zoznamu Aktívneho salda. Princíp tvorby konfigurácie je úplne rovnaký so zoznamom Aktívneho salda, avšak zostava buduje základnú databázu podľa nastavenej konfigurácie, z ktorej čerpá svoje údaje v lokálnom, dočasnom súbore umiestnenom na konkrétnom počítači používateľa. Táto databáza teda nie je „aktívna" v zmysle Aktívneho salda a nepremietajú sa do nej ďalšie prípadné zmeny zaúčtovania dokladov. Z tohto dôvodu je umožnené i prezeranie databázy v tzv. stromčekovom zozname, ktorý zobrazíte pomocou tlačidla Tabuľka na poslednej strane sprievodcu.

                                                                                     Podvojné účtovníctvo | Fakturácia