Základné ceny služieb poskytované firmou G-SOFTWIS spol. s r.o. s účinnosťou od 1.1.2015

Verzia pre tlač

Ceny dodávaného ekonomického systému MONEY a jeho doplnkov:
           Ceny týchto produktov sú uvedené na našej WEB stránke: www.gsoftwis.sk, alebo na stránke www.money.sk. Ceny iných komodít je nutné si dohodnúť vopred, vyžiadaním cenovej ponuky.

Ceny účtovníckych služieb:
           Cena za vedenie účtovníctva sa určuje z prípadu na prípad po osobnej konzultácii individuálne podľa rozsahu dokladov. Cena je stanovená vždy paušálne mesačne (prípadne štvrťročne) v pevnej sume a v tejto cene je zarátané vždy aj spracovanie všetkých daňových hlásení, vypracovanie ostatných hlásení, ktoré majú podklad v účtovníctve. Výnimkou je koncoročné spracovanie daňového priznania, za ktoré si účtujeme jednomesačný paušál v sume platnej za posledný zdaňovací mesiac. Cenu za účtovné služby upravujeme každý polrok tak, aby sa priemerná cena za položku v účtovnom denníku pohybovala na úrovni 0,70 €. Ak si zákazník nahadzuje dáta sám a my robíme len kontrolu zaúčtovania, cena je vo výške 2/3, teda 0,47 €. Skladové hospodárstvo zákazníkovi nevedieme a nekontrolujeme a preto ani neberieme zodpovednosť za dáta v skladovej evidencii. Za správnosť vedenia účtovníctva preberáme plnú zodpovednosť. Za vypracovanie kontrolného výkazu k DPH účtujeme 30,00 €.

           Pri poskytovaní mzdových služieb, sú v cene zarátané vypracovanie každomesačných hlásení na zdravotné a sociálne poisťovne, fond zamestnanosti a aj všetky ostatné výkazy.

           Cena:
 • 1 – 2 zamestnancov je 23,00 €
 • 3 – 5 zamestnancov je 46,00 €
 • 6 – 9 zamestnancov je 91,00 €
 • 10 a viac je cena 14,00 € za jedného zamestnanca

           Do počtu sa zarátavajú všetci, ktorým je mzda, alebo odmena za prácu počítaná (teda aj brigádnici, dohodári atď.) Ak sa mzdy musia znovu počítať z viny objednávateľa (napr. dodatočne zmení podklady pre výpočet miezd, doplní nového zamestnanca, teda z dôvodu včasného nedodania reálnych podkladov), tak účtujeme aj za opravný výpočet miezd plnú mesačnú cenu, ako za bežný mesiac (prípadne, ak ešte neboli vypracované výkazy, cena bude polovičná). Ako samostaný výpočet miezd sa počíta aj vypracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti.

Cena za konzultácie je stanovená nasledovne:
           Účtovné, mzdové a daňové poradenstvo je našim zákazníkom (teda tým, ktorým spracovávame príslušnú agendu) poskytované zadarmo. Pre ostatných platí cena 30,00 € za hodinu konzultácie.

Služby poskytované k ekonomickému programu MONEY:
 • Základná cena je 50,00 € za hodinu (inštalácia programu, nastavenie parametrov podľa požiadaviek zákazníka, konzultácie k používaniu programu, zhodnotenie a odstránenie chýb v databázach ...)
  • zľavu 25% majú zákazníci, ktorí si vo firme G-SOFTWIS s.r.o. zakúpili ekonomický SW MONEY
  • zľavu 25% majú všetci ostatní, ktorým je fakturovaná 11. hod. služby a každá ialšia.
  • prirážku 25% účtujeme všetkým, ak si vyžiadajú naše služby mimo pracovných hodín bežného pracovného doa (za bežné pracovné hodiny považujeme každý pracovný deo od 8,00 hod. do 17,00 hod.)
  • prirážku 50% za prácu v sobotu v čase od 9,00 hod do 17,00 hod
  • prirážku 100% za prácu v nedeľu a vo sviatok v čase od 9,00 hod do 17,00 hod
  • prirážku 150% za prácu v deo pracovného voľna, pracovného pokoja a v deo štátneho sviatku, ak sa práca vykonáva medzi 17,00 hod večernou a 9,00 hod rannou
 • Cenu za dopravu bratislavským firmám neúčtujeme. Mimo bratislavským firmám účtujeme 0,60 € za kilometer
 • Zákazníci, ktorým je fakturovaná zľava, majú poradenstvo cez telefón, alebo e-mail zadarmo.
 • Cena za školenie pracovníkov je 60,00 € za osobu a deň v školiacom stredisku, v prípade, že dvojdňové školenie sa po dohode vykoná v jeden deň s predĺžením vyučovacích hodín, tak cena je 85,00 € za osobu a deň.
 • Ak školenie Vašich pracovníkov požadujete vykonať vo Vašej firme, vtedy účtujeme 45,00 € za hodinu.
 • Úprava formulára podľa požiadavky je 25,00 € za formulár, vytvorenie nového formulára účtujeme 55,00 € za jeden
 • Pri vrátení vyfakturovaného tovaru účtujeme storno poplatok vo výške 25% z celkovej fakturovanej sumy na pokrytie nákladov spojených s týmto konaním
 • SW inštalujeme a služby poskytujeme len tým zákazníkom, ktorí majú SW zaplatený a všetky svoje záväzky voči našej firme majú vyrovnané, resp. tolerujeme omeškanie max. 10 dní.

Pri každom výjazde ku Vám prvú hodinu účtujeme ako celú a potom každú aj začatú polhodinu. Všetky tu uvádzané ceny sú bez DPH. Pri poskytnutí služby vo Vašej firme bude vystavený servisný list s popisom vykonanej služby a s cenou.

Potvrdzujem, že s cenami a podmienkami som oboznámený(á):

Doa:

razítko, podpis